Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα - Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου – A. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – Χ. ΠΡΙΓΓΑΣ Ο.Ε.

 

Εισαγωγή

H εταιρία Α. Βασιλειάδης – Χ. Πρίγγας α.ε. που εδρεύει στη Θσσαλονίκη, επί της οδού Θεαγένους Χαρίσης 67, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο νόμιμο, θεμιτό και διαφανή και η εκάστοτε επεξεργασία γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν γίνεται καμία περεταίρω επεξεργασία που δεν είναι αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι πάντοτε τα απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτούνται.

Κατά το χρόνο συλλογής των δεδομένων σας, ενημερώνεστε από την εταιρία με τρόπο σαφή και ακριβή για το σκοπό της συλλογής τους, για το χρόνο επεξεργασίας και διατήρησής τους, για τυχόν τρίτους αποδέκτες τους, για τυχόν διαβίβασή τους σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε έναντι της εταιρίας μας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά και για το λόγο αυτό λαμβάνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αιτία επικοινωνίας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από εσάς κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας για επικοινωνία μαζί σας, μέσω τηλεφώνου, email  η μέσω των  μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social media), α) στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντός σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και β) σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη  μεταξύ μας συναλλακτική σχέση. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, καθώς και το έννομο συμφέρον μας να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, και κατά συνέπεια να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ μας επικοινωνία και για έξι επιπλέον μήνες.

2. Δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας και χρηματοοικονομικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ. επάγγελμα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, οικονομικά στοιχεία). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από εσάς, όπως εσείς τα δηλώνετε, για τον σκοπό σύναψης και εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, την επικοινωνία μας μαζί σας και την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, η συμμόρφωση με την φορολογική και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία και η εκπλήρωση κάθε νομίμου καθήκοντός μας, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση μας με δικαστική απόφαση, οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις δημόσιας αρχής, καθώς και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών και εξώδικων διαφορών μεταξύ μας. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται χρονικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομοθεσία.

3.Δεδομένα των τηλεφωνικών παραγγελιών σας. Τα δεδομένα αυτά αφορούν το ιστορικό των παραγγελιών σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρίας. Νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης (τιμολόγηση, αποστολή παραγγελίας, επικοινωνία μαζί σας, υποστήριξή σας και μετά την πώληση), η συμμόρφωση με την φορολογική και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία και το έννομο συμφέρον μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας τόσο μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας όσο και για το μετέπειτα χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για πέντε έτη από την εκάστοτε αγορά. Σε περίπτωση που η παραγγελία δεν εκτελέστηκε, τα παραπάνω δεδομένα διατηρούνται για ένα έτος.

4. Δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας και διεύθυνσης κατοικίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από την εταιρία μας κατά την επίσκεψη στο χώρο σας στα πλαίσια της συντήρησης ή επισκευής στα συστήματα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα θέρμανσης και τηρούνται ως ιστορικό συντηρήσεων/ επισκευών. Νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και το έννομο συμφέρον μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.  Τα παραπάνω δεδομένα διατηρούνται για  5 έτη

5.Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα facebook, Instagram κλπ) . Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, διαφημιστικό υλικό και ενημερώσεις σχετικά με τις προσφορές μας και τις υπηρεσίες μας, καθώς για την ενημέρωση σας σχετικά με τους χρόνους συντήρησης και εκπτώσεις των προϊόντων μας μέσω email, sms, viber, Push Notifications κ.ά.). Νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι η συγκατάθεσή σας και η εκτέλεση εκ μέρους μας της αποστολής του ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, καθώς και το έννομο συμφέρον μας που συνίσταται στην προώθηση των πωλήσεών και των υπηρεσιών μας.

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι να ανακληθεί η δήλωση συγκατάθεσης εκ μέρους σας, δηλαδή μέχρι να παραληφθεί από την εταιρία σχετικό αίτημά σας.

6.Δεδομένα εικόνας. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που υπάρχει στο κατάστημα, στις αποθήκες μας .Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων η ασφάλεια προσώπων και αγαθών και η αποτροπή τέλεσης αδικημάτων. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται νομίμως για 7 ημέρες.

6.Κατά τη σύνδεσή σας σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας μας ή σε συμμετοχή σε δραστηριότητά μας, π.χ. σχόλια, δήλωση ότι σας αρέσει (like) ή κοινοποίηση (share), η εταιρεία μας έχει πρόσβαση στην ταυτότητα κοινωνικής δικτύωσής σας και στα σχετικά στοιχεία που έχετε δηλώσει. Η πρόσβαση αυτή ορίζεται από τους μηχανισμούς των εφαρμογών και υπηρεσιών των εταιριών κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρούν.

7.Βιογραφικά σημειώματα. Τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στα βιογραφικά σημειώματα συλλέγονται μετά από δική σας πρωτοβουλία με την υποβολή τους στην εταιρία. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσληψης. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για ένα έτος από την υποβολή τους.

8.Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα). Σε ειδικές περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν στην υγεία στις περιπτώσεις α) που απαιτείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της βάσει της κείμενης νομοθεσίας (όπως ιατρικά έγγραφα για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, τη διαδικασία δηλώσεων εργατικών ατυχημάτων ), β) στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι εξυπηρέτησης αιτήσεων προτεραιότητας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στις περιπτώσεις που ανατίθεται στην εταιρία μας η εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, τα προσωπικά σας δεδομένα που εμπεριέχονται στην δήλωση ανάθεσης, διαβιβάζονται στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας για την απαιτούμενη, βάσει των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, έγκριση αυτής.

Η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εσάς σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό μας. Η εταιρία θα φροντίζει οι εκάστοτε τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία, να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που έχει συμφωνηθεί, αυστηρά υπό τις οδηγίες της εταιρίας μας και με τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού  και να διασφαλίζεται η  προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία μπορεί να είναι εταιρίες ταχυμεταφορών,  πάροχοι φιλοξενίας, υποστήριξης και διαχείρισης της ιστοσελίδας, εταιρείες ευρέσεως προσωπικού, επαγγελματικοί σύμβουλοι (δικηγόροι/ νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, οικονομολόγοι κ.ο.κ.).

Επίσης η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε Δημόσιες Αρχές προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία, με δικαστικές αποφάσεις, με οδηγίες, αιτήματα ή αποφάσεις τους.

Τέλος, η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, σε περίπτωση  έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ2016/679) έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, ή  εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας  των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία.

Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να έχετε πρόσβαση σε σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τν προϋπόθεση ότι η εταιρία μας δεν έχει νόμιμο ή βάσιμο λόγο διατήρησης των δεδομένων. Επίσης έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, με βάση το έννομο συμφέρον σας και ανά περίπτωση να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας, ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο.

 

Ακόμη, έχετε πάντοτε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε αυτήν. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, απευθυνθείτε στην εταιρία στο email:info@baxiservice.gr, ή τηλέφωνο:  2316000118-119

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται σε περίπτωση αλλαγών της δραστηριότητας της εταιρίας ή της νομοθεσίας. Ενημέρωση της αναθεώρησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας.Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.


Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων:
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.


Κρυπτογράφηση:
Όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits.


Προσωπικά Δεδομένα:
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια της επικοινωνίας τους, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας/συναλλαγής. Βεβαιώνεται ότι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων.

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, τη σωστή περιήγηση του χρήστη, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου.
Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης, για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε Browser (πρόγραμμα περιήγησης) είτε στις Ρυθμίσεις είτε στο Απόρρητο και ασφάλεια θα βρείτε το ιστορικό πλοήγησής σας και θα μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να το διαγράψετε. Τα cookies δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι:

Α) Απολύτως απαραίτητα Cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να περιηγηθεί σ’ αυτή και να χρησιμοποιείς τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν μπορούν να παρασχεθούν.

Β) Cookies επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Γ) Cookies λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνει ο χρήστης και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχει κάνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχει ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δ) Cookies στόχευσης/διαφήμισης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις (Google adwords, Facebook) πιο σχετικές με τον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψη σου σε μια ιστοσελίδα και μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με άλλα κανάλια μάρκετινγκ.

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.


Διαγραφή προσωπικών στοιχείων
Τα προσωπικά σας στοιχεία, ύστερα από αίτησή σας, διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 baxiservice.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα | Security & Privacy